Choroby mitochondrialne

Najczęściej występujące choroby mitochondrialne

                 objawy         występowanie
 

 

MELAS (mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke like episodes)

Encefalopatia z kwasicą mleczanową i napadami udaropodobnymi:

 

epizody udaropodobne, migrenowe bóle głowy, drgawki, otępienie, utrata słuchu, słabość mięśni, męczliwość, u dzieci – regres rozwoju, niski wzrost

 

 

od 2. roku życia

MERFF (myoclonic epilepsy with ragged red fibres)Padaczka miokloniczna z obecnością włokien o charakterystycznym poszarpanym wyglądzie:

 

padaczka miokloniczna, miopatia, ataksja, niekiedy zanik nerwu wzrokowego, utrata słuchu, neuropatia

 

 

 

od okresu dziecięcego
LHON, zespół LeberaDziedziczna neuropatia wzrokowa:

 

zanik nerwu wzrokowego z mroczkiem centralnym (ostra lub podostro występująca utrata wzroku), rzadko dystonia, ataksja

 

Najczęściej w 2-3 dekadzie; przewaga wśród mężczyzn (85%)
Zespół Kearnsa-Sayerewieloukładowe uszkodzenie neurologiczne z degeneracją siatkówki, blokiem serca, ataksją i demencją

 

porażenie zewnętrznych mięśni oka, oczopląs, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, blok serca, ataksja móżdżkowa,

 

 

może pojawić się w każdym wieku
CPEO (chronic progressive external ophtalmoplegia),Porażenie mięśni odwodzących oka

 

izolowana postępująca oftalmoplegia zewnętrzna, niekiedy z miopatią

 

 

okres dojrzewania lub wiek dorosły
 

 

Zespól Leigha  

 

 

Regres rozwoju; napady hiperwentylacji, bezdechów, wymioty, zaburzenia połykania, oczopląs, zez, drgawki, zespół pozapiramidowy i piramidowy

 

 

 

 

od okresu noworodkowego do wieku dorosłego

NARP (neurogenic muscle weaknes, ataxia, retinitis pigmentosa)neuropatia obwodowa z ataksją i barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki

 

neuropatia czuciowa, ataksja utrata wzroku spowodowane barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki, opóźnienie rozwoju, drgawki, demencję, utratę słuchu i wady przewodzenia serca

 

 

od okresu noworodkowego do wieku dorosłego